Kasírka kožená peněženka a číšnická kapsa - ZDE

KONTAKTY

Lukáš Jelínek
Průchova 3169 KLadno
tel: 735222409
kasirkacz(a)gmail.com
IČ: 71476997

Reklamace vrácení
Vaše nespokojenost nám není lhostejná a předem se omlouváme za nepříjemnosti s reklamací spojené.
Zboží zašlete DOPORUČENĚ Poštou na adresně na náš sklad: Lukáš Jelínek Mostecká 828, 415 00 Teplice
Pokud se jedná o vrácení ve 14 denní lhůtě nezapomeňte přiložit číslo účtu.
Smlouva uzavřená na IČ nepodléhá zákonné 14 denní lhůtě.
DOBÍRKY NEPŘEBÍRÁME
Vaši reklamaci vyřídíme v zákonné lhůtě

Při odstoupení od kupní smlouvy  čí reklamaci vylplňte prosím reklamační formulář. ZDE

Usnadní to vyřízení

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

 ejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  ( Lukáš Jelínek Kasírka Peněženka CZ Mostecká 828 Teplice 41501 ). Kupujíci je povinen uvést písemně ( v reklamačním formuláři nebo v přiloženém papíru ) číslo učtu na které budou v peníze zaslány. Nebude li uvedeno, nejsou splněny podmínky pro vyřízení reklamace. 

 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši  100  Kč (slovy: 100 korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

  Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.  Prodávající nezasílá zboží složenkou.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Při vracení zboží nebo reklamaci je kupujíci povinen využít  dopravce (českou poštu) a doručit na adresu provozovny. Za dopravce kreré nemáne nasmlouvány neneseme zodpovědnost řádného doručení.

UPOZORNĚNÍ . Zásilku je třeba odeslat doporučeně. Bez možnosti sledovaní zásilky nenese prodejce zodpovědnost za doručení. ( Do schránky se balík nevejde a kupujíci nemůže prokázat odeslání )

Reklamace poslané na dobírku NEpřebíráme. ( Narozdíl od spotřebitele prodejce není proti převzetí prázné krabice nebo poškozeného zboží krytý )

KONTAKTY

Lukáš Jelínek

Adresa: Průchova 3169 KLadno

Email: kasirkacz(a)gmail.com

Telefon: 735222409

IČ: 71476997

MDkwZDIyOT